Huisregels

Contactgegevens

Derpsestraat 1
5751 KA Deurne
E: j.vanloon@fysiotherapiecentrumdeurne.nl

Huisregels

Bereikbaarheid

Telefonisch op 0493-313770 of 0493-316133. Via e-mail: info@fysiotherapiecentrumdeurne.nl. Buiten de werktijden kunt U de beantwoorder inspreken. Belt u tijdens de lunch dan wordt u na 13.00 uur teruggebeld, belt u na onze openingstijden of in het  weekend dan wordt u de volgende werkdag terug gebeld.

Aanmelden voor behandeling

Als u zich bij ons meldt dient U bij zich te hebben Uw identiteitsbewijs, Uw verzekeringsgegevens, Uw Naam, Adres en Woonplaats gegevens en de eventueel door Uw arts meegegeven verwijsbrief. Tijdens de eerste zitting zal er een onderzoek gedaan worden aan de hand waarvan een behandelplan wordt opgesteld samen met U.

DTF (Directe toegankelijkheid)

U kunt bij ons terecht zonder verwijzing van een arts. Na een screening, dwz een gesprek en een oriënterend onderzoek wordt besloten of er overgegaan kan worden tot behandelen. Indien U hiervoor verzekerd bent zal Uw zorgverzekeraar de kosten vergoeden.

Kosten en tarieven.

Alle therapeuten hebben met de zorgverzekeraar in Nederland een contract en dienen de door deze zorgverzekeraar vastgestelde tarieven in rekening te brengen bij die zorgverzekeraar. Indien U daarvoor verzekerd bent declareren wij bij uw zorgverzekeraar en niet aan U. Bent U niet verzekerd bij een zorgverzekeraar voor fysiotherapie dan declareren wij bij U zelf en gelden de tarieven en betalingsvoorwaarden zoals zij in de praktijk zijn opgehangen.

Afmelden

Indien een afspraak niet door kan gaan om welke reden dan ook dient deze 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dat niet gebeurt worden wij door uw zorgverzekeraar verplicht gesteld deze behandeling bij u zelf in rekening te brengen. Bij onverwachte gebeurtenissen kunt u voor 07.30 uur het antwoordapparaat gebruiken.

Kwaliteit

De therapeuten zijn allen ingeschreven in het CKR van het KNGF.

Privacy

In onze behandelruimtes is Uw privacy gewaarborgd. U kunt zich indien nodig ongestoord uitkleden indien de behandeling dat noodzakelijk maakt. Onze praktijk is aangesloten bij het KNGF en heeft als zodanig deelname aan het klachtenreglement. Indien U een klacht heeft over de bejegening of de behandeling van een therapeut of een ander die werkzaam is in de praktijk, meldt U dit aan de therapeut en de klacht zal conform de bepalingen worden behandeld. Bij ons is ook van toepassing de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw dossier wordt niet aan derden ter inzage gegeven zonder Uw nadrukkelijke toestemming.

Hygiene, gedrag, en roken

Uiteraard gaan wij ervan uit dat U de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt, voor een goede lichaamsverzorging zorgt, en een handdoek meeneemt. Uiteraard wordt in onze praktijk niet gerookt.

Eigendommen

U bent zelf aansprakelijk voor Uw persoonlijke bezittingen.

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt de fysiotherapeut.
  2. Indien een afspraak niet door kan gaan om welke reden dan ook dient deze 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dat niet gebeurt worden wij door uw zorgverzekeraar verplicht gesteld deze behandeling bij u zelf in rekening te brengen. Bij onverwachte gebeurtenissen kunt u voor 07.30 uur het antwoordapparaat gebruiken.
  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Meer informatie? Neem contact met ons op.

Share This